Konwent Bonifratrów » Archiwum

Konserwacja ksiąg chorych

W roku 2017 Konwent Bonifratrów p.w. św. Floriana w Zebrzydowicach realizował przy współudziale środków naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych projekt Kompleksowe prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów zebrzydowickich – dezynfekcja i czyszczenia akt, sporządzenie i publikacja inwentarza archiwalnego oraz kompleksowa konserwacja dwóch rękopisów.

W ramach projektu całość zasobu archiwalnego naszego konwentu (ok. 5 mb) została zdezynfekowana oraz wyczyszczona. Następnie podjęto prace nad sporządzeniem inwentarza archiwalnego, który w końcu listopada opublikowano drukiem. Równolegle przebiegały prace związane z konserwacją dwóch cennych rękopisów – aktu fundacyjnego z roku 1599 oraz receptuarza aptecznego z lat 1646–1648.

Zadanie zostało sfinansowane w 88,58% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Koszt całości prac zamknął się w kwocie 47 300 zł. 

 


Inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Zebrzydowicach - wersja elektroniczna:


*   *   *

Akt fundacyjny przed i po konserwacji


      

⬇️

      


*   *   *


Receptuarz apteczny przed i po konserwacji


      

⬇️

      


*   *   *

W czasie prac konserwatorskich

 
 
 

WSPIERAJĄ NAS